Újabb fejezet a 2010-es gödöllői ivóvízszennyezés történetében, azaz részletek „Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-831/2012. számú ügyben” című dokumentumból

„Növényvédőszerből és nitrátból a megengedettnél többet mutattak ki a Gödöllői Szent István Egyetemet ellátó hálózat ivóvízében. Az ombudsman közvetlenül az egészséghez és az egészséges környezethez való jog sérelmét állapította meg, a háttérben azonban az áll, hogy a hatályos joganyag nem biztosítja hatékonyan a vízbázisok védelmét, nem fektet kellő hangsúlyt a felszín alatti vizek növényvédőszer-szennyezés elleni védelmére.”

„A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítom, hogy a DMRV Zrt. a D-26/M jelű kutat jogerős vízjogi létesítési engedély nélkül létesítette, hiszen a vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyt a kút műszaki átadás-átvételének időpontját követő hat hónap elteltével adta ki. A DMRV Zrt. a hatósági határozatban foglalt kötelezettségének sem tett eleget, az Egyetem ivóvízellátását szolgáló kút városi hálózatra történő üzemeltetését annak ellenére megkezdte 2009. szeptember 8-án, hogy arra vonatkozó engedéllyel nem rendelkezett. Mindezek alapján sérült a jogállamiság elve és a jogbiztonság követelménye.”

„A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítom, hogy az Egyetem ugyan kért engedélyt a kút létesítéséhez a vízügyi hatóságtól, azonban az abban foglalt előírásokat nem tartotta be. Ezen túl a kutat úgy helyezte üzembe, hogy arra üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezett, az engedélytől való eltérést pedig fennmaradási engedély kérésével – a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyva – nem rendezte. Figyelmen kívül hagyta továbbá azt a jogszabályi előírást, amely szerint az öntözővíz hálózatot és az Egyetemet ellátó ivóvízhálózatot tilos összekötni. Az Egyetem eljárása összeegyeztethetetlen a jogállamiság elvével és a jogbiztonság követelményével.”

„… sem a DMRV Zrt., sem az ÁNTSZ Regionális Intézete nem járt el kellő körültekintéssel,nem vette figyelembe a jogszabályi előírásokat, amikor eredetileg csupán egy – egyébként a városi hálózatból érkező víz minőségének ellenőrzésére alkalmas – mintavételi helyet jelölt ki, és nem biztosította az egyetemi kútcsoport egyes kútjaiból ellátott hálózati részekből szolgáltatott víz folyamatos ellenőrzését. Ezzel ugyancsak az egészséghez és az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okoztak, és nem zárható ki a visszásság megismétlődése.”

„Megállapítható, hogy jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű, megfelelő részletességű szabályozást a gödöllői ivóvízszennyezéshez hasonló helyzetek megelőzésére, ami jogbizonytalanságot teremt. Ezek a szabályozási hiányosságok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az Egyetem óvodáján kívül – amelyet egyébként a városi ivóvízhálózat lát el – nem jelöltek ki mintavételi helyet, így nem vált korábban ismertté, hogy az Egyetem menzáján és a kollégiumban nitráttal és növényvédő szerrel szennyezett a hálózati víz.

A DMRV Zrt. azzal, hogy az észlelt kútvíz szennyezés okainak felderítése érdekében nem tette meg a szükséges intézkedéseket, az egészséghez és az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot okozott.”

„Tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával az Egyetem visszásságot okozott az egészséghez való joggal kapcsolatban.”

„A hatályos joganyag nem biztosítja hatékonyan a vízbázisok védelmét, nem fektet kellő hangsúlyt a felszín alatti vizek növényvédő szer szennyezés elleni védelmére. A víziközmű szolgáltatók nem rendelkeznek információval arról, hogy az általuk üzemeltetett vízbázis területén milyen jellegű mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, milyen és mekkora mennyiségű műtrágyát, illetve növényvédő szert használnak fel. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló hazai jogszabály úgy vette át az EU vonatkozó joganyagát, hogy nem vette figyelembe az ivóvízbázisok hazai védőterületi rendszerét.”

A teljes anyag letöltődik RTF formátumban ide kattintva: https://www.ajbh.hu/documents/10180/143994/201200831.rtf